Huurvoorwaarden B2B Campers2019-02-07T14:06:18+00:00

Artikel 1. Definities
a. Alarmcentrale: de Alarmcentrale welke vermeld staat op de groene kaart die tijdens de uitgifte
door de Eigenaar aan de Huurder wordt overhandigd, welke gebeld dient te worden in geval van
pech of een ongeval;
b. Bestuurder: de natuurlijke persoon die door de Huurder via de Website als Bestuurder van het
Kampeermiddel is opgegeven, waarbij de uitkomst van de Controles positief zijn;
c. B2B Campers: ASR Verzekeringen te Utrecht.
d. Eigenaar: de natuurlijke persoon die de rechtmatige Eigenaar is van een Kampeermiddel en
bevoegd is zijn Kampeermiddel te verhuren aan de Huurder;
e. Gehuurde: het Kampeermiddel dat door de Huurder wordt gehuurd van de Eigenaar;
f. Huurder: de natuurlijke persoon die een Kampeermiddel huurt van de Eigenaar;
g. Huurovereenkomst: de huurovereenkomst die door bemiddeling van B2B Campers via de Website
tot stand komt;
h. Huurperiode: de lengte van de Huurperiode van het Gehuurde;
i. Huurprijs: de totale prijs voor het gebruik van het Gehuurde gedurende de Huurperiode;
j. Inventarislijst: het overzicht met alle inventaris wat er in de camper staat;
k. Kampeermiddel: een camper of kampeerauto;
l. Bij schade, pech en ongeval direct contact opnemen met B2B Campers. Bij elke schade door verlies,
diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het kampeermiddel, inventaris en toebehoren, treedt
de huurder in overleg met B2B Campers, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder
houdt zich zo mogelijk aan de instructies van B2B Campers. De huurder is aansprakelijk voor de
genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan
hem kunnen worden toegerekend of gedekt is door de lopende verzekering van het kampeermiddel.
Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-
verbaal te laten opmaken en dit aan B2B Campers uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst
te melden. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van
eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van
bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen
het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt
huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van
B2B Campers.
Indien door “over belading” van de camper het totaal toegestane maximaal gewicht van 3.500 kilo
wordt overschreden, dan zijn alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten geheel voor rekening
van de huurder. Gedacht wordt hierbij o.a. aan het niet uitbetalen van de verzekering bij schade,
ongevallen en bij schade aan de camper als gevolg van deze “over belading”.
B2B Campers is niet aansprakelijke voor kosten die voortvloeien uit technische mankementen, zoals
o.a. telefoonkosten, kosten aanpassen reisschema, enz.
Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder.
Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, bandreparatie of vervanging, ruitbreuk
(alleen eigen risico), boetes etc.
m. Reparatiekosten: kosten die gemaakt dienen te worden in het geval van schade om het Gehuurde
weer in dezelfde staat te brengen als voor de schade, inclusief het bewijs zoals aankoopbewijzen van
de vervangingsmaterialen en/of reparatiefacturen die aan de wettelijke eisen voldoen;
n. Verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij ASR Verzekeringen te Utrecht;
o. Website: www.B2Bcampers.nl. Deze website biedt de mogelijkheid om een Kampeermiddel
te huren en/of te verhuren.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de Huurovereenkomst.
2.2. Afwijkingen van deze huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3. B2B Campers behoudt zich het recht voor de huurvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde
huurvoorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen zullen
schriftelijk of via e-mail bekend worden gemaakt en treden vanaf 20 dagen na de bekendmaking in
werking.

Artikel 3. Adverteren van het Kampeermiddel via B2B Campers
3.1. De Eigenaar is verplicht ervoor zorg te dragen dat het Kampeermiddel vanaf het moment van
adverteren op de Website voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, dat de laatste
onderhoudsbeurt uiterlijk 12 maanden geleden dient te zijn uitgevoerd. En dat het Kampeermiddel
geschikt dient te zijn voor het doel en de reisbestemming welke de Huurder op de Website heeft
aangegeven.
3.2. De Eigenaar is verplicht het Kampeermiddel dat hij via de Website te huur aanbiedt naar
waarheid en volledigheid te omschrijven.
3.3. Zodra het Kampeermiddel niet (meer) voldoet aan artikel 3.1 of 3.2, dan dient de Eigenaar het
Kampeermiddel direct van de Website te verwijderen. Indien verwijderen leidt tot het annuleren van
een (of meerdere) toekomstige Huurovereenkomst(en), dan is de Eigenaar aansprakelijk voor alle
kosten die daaruit voortkomen.
3.4. De Eigenaar dient de beschikbaarheid van het Kampeermiddel te allen tijde via de Website up-
to-date te houden.

Artikel 4. Boeken en het tot stand komen van de Huurovereenkomst
4.1. De Huurder kan uitsluitend een huuraanvraag indienen via de Website. Indien de Eigenaar de
huuraanvraag accepteert, dan wordt de Huurder daarvan door B2B Campers per e-mail op de hoogte
gesteld.
4.2. De Huurovereenkomst is tot stand gebracht nadat de aanbetaling zoals beschreven in Artikel 5.3
is uitgevoerd en de uitkomst van de Controles van de Huurder en de Eigenaar positief zijn. Indien de
uitkomst van een of meerdere Controle(s) negatief is, vervalt de huurovereenkomst en zullen
eventuele (aan-)betalingen door B2B Campers binnen 1 week volledig worden gerestitueerd.

Artikel 5. Betaling
5.1. Betalingen die de Huurder overeenkomstig de Huurovereenkomst aan de Eigenaar verschuldigd
is lopen via B2B Campers.
5.2. In de Huurprijs zit inbegrepen:
a. de transactiekosten;
b. de uitgiftekosten;
c. groene kaart;
d. uitgebreide instructie;
e. internationale alarmservice (dag en nacht bereikbaar);
f. de servicekosten;
g. op sub a t.m. d is 21% btw van toepassing en welke is inbegrepen.
h. luifel – verlengsnoer – waterslang – gasfles(sen)
Voor de overige huurvoorwaarden verwijzen wij u naar de ANWB Algemene Huurvoorwaarden.
5.3. Nadat de Huurder de acceptatie van de huuraanvraag van B2B Campers heeft ontvangen via de
mail, dient de Huurder binnen 8 dagen 50% van het totaalbedrag te voldoen aan B2B Campers. En de
overige 50% van het bedrag te voldoen uiterlijk 4 weken voor vertrek.
Indien de huuraanvraag 8 weken of korter voor de aanvang van de Huurperiode wordt ingediend,
dan dient de Huurder de Huurprijs in één keer te betalen.
De camper is WA+Casco verzekerd, het eigen risico voor een huurcamper bedraagt maximaal
€ 950,00 en bij bovenhoofdse schade is dit bedrag maximaal € 1.500,00. Tenzij er sprake is van grove
nalatigheid van de huurder. In dat geval worden de werkelijke kosten berekend. Wij verzorgen geen
annuleringsverzekering, het is wel aan te raden deze af te sluiten.
5.4. De betalingen worden overgemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer wat op de factuur
vermeld staat.
5.5. Eventuele extra kosten die achteraf door aan de Huurder in rekening worden gebracht kunnen
onder meer bestaan uit:
a. een verlies of schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming door de Huurder van deze
Huurovereenkomst;
b. extra huurkosten als gevolge van het te laat inleveren van het Gehuurde overeenkomstig artikel
12.1;
c. tol en boetes die de Huurder gedurende de Huurperiode met het Gehuurde gemaakt heeft;
d. brandstofkosten aanvullend tot het brandstofpeil bij uitgifte plus € 25,- handelingskosten;
e. schoonmaakkosten tot een maximum van € 250,-, behalve wanneer bewezen is dat in het
Kampeermiddel gerookt is of er huisdieren in zijn geweest terwijl dat volgens de huisregels niet
toegestaan is, dan is B2B Campers gerechtigd om de gehele extra reinigingskosten in redelijkheid in
rekening te brengen;
f. administratiekosten zoals beschreven in artikel 15; en
g. andere additionele kosten (indien vooraf kenbaar gemaakt overeenkomstig artikel 12.9).
5.6. B2B Campers kan de waarborgsom aanwenden om de in artikel 5.5 omschreven kosten van de
Huurder te innen. Wanneer de waarborgsom niet toereikend is, zullen deze extra kosten apart aan
de Huurder worden gefactureerd.

Artikel 6. Waarborgsom
6.1. Waarborgsom is € 950,00. Dit bedrag staat vermeld in de huurovereenkomst. De Huurder dient
de betaling van de waarborgsom één dag voor vertrek te hebben voldaan. Het Gehuurde kan niet
worden uitgegeven zolang de waarborgsom niet voldaan is. B2B Campers beheert de waarborgsom
op haar derdengeldenrekening gedurende de Huurperiode en nadien totdat de eventuele
naheffingen en schades volledig zijn afgehandeld.
6.2. Als er geen schade heeft plaatsgevonden gedurende de Huurperiode, dan zal B2B Campers
binnen 7 werkdagen na afloop van de Huurperiode de eindafrekening opmaken en de waarborgsom
aan de Huurder terugbetalen, minus eventuele inhoudingen van de door de Huurder verschuldigde
extra kosten. Als er wel schade heeft plaatsgevonden gedurende de Huurperiode, dan zal B2B
Campers binnen 10 werkdagen nadat de hoogte van de schade bekend is de eindafrekening
opmaken en de waarborgsom aan de Huurder terugbetalen, minus eventuele inhoudingen van de
door de Huurder verschuldigde extra kosten.

Artikel 7. Ter beschikking stellen van het Gehuurde
7.1. De Eigenaar dient het Gehuurde ter beschikking te stellen aan de Huurder op de plaats, tijdstip
en datum zoals vermeld is in de aanvraag. Het Gehuurde dient volledig schoon van binnen en buiten
te zijn, en inclusief de inventaris, accessoires en voorzieningen zoals in de advertentie staan
aangegeven en welke naar behoren dienen te functioneren.
7.2. B2B Campers dient bij de ter beschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder de volgende
papieren te overhandigen:
a) Een internationaal verzekeringsbewijs van het Gehuurde inclusief groene kaart waarop de landen
zijn aangegeven waarin de verzekering geldig is;
b) De kentekenpapieren van het Gehuurde;
c) De gebruikershandleiding van het Gehuurde;
d) De inventarislijst van het Gehuurde.
7.3. De Eigenaar of B2B Campers dient bij het afhalen van de camper u een gedetailleerde instructie
over de werking van de camper en de toebehoren te geven. Huurder zal de camper uitsluitend op
verharde wegen gebruiken.
Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter
beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de
Eigenaar of B2B Campers wordt gegeven. De Huurder zal tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke
tankbeurt (om de 600-800 km) het olie en koelvloeistofpeil meten en zorg dragen voor een juiste
olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning. Alle kilometers zijn vrij. Brandstofkosten zijn voor
rekening van Huurder. Roken in de camper is niet toegestaan. Wordt hiervan afgeweken dan zullen
er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
7.4. De Eigenaar of B2B Campers dienen eventuele gebreken aan de Huurder te vermelden.
7.5. De advertentie en alle eigenschappen, voorwaarden, huisregels en tarieven welke gelden op het
moment van betaling, gelden als zodanig totdat de Huurperiode is afgelopen en eventuele schades
en naheffingen zijn afgehandeld. Wijziging van deze eigenschappen, voorwaarden, huisregels en
tarieven is alleen toegestaan in schriftelijke overeenstemming met de Huurder.
7.6. De Huurder is ervoor verantwoordelijk om bij het ophalen van het Gehuurde de
Huurovereenkomst zoals omschreven in Artikel 8 te ondertekenen. Indien een Bestuurder Gehuurde
ophaalt, blijven de Huurvoorwaarden van toepassing op de Huurder en wordt de Bestuurder geacht
de Huurovereenkomst te ondertekenen als ware hij de Huurder is.
Huurperiode van vrijdag 15:00 uur tot vrijdag 10:00 uur.

Artikel 8. Huurovereenkomst
8.1 De Huurovereenkomst wordt aan de Huurder ter beschikking gesteld als hij het Gehuurde komt
ophalen.
8.2. De Huurovereenkomst bevat:
a) de huurperiode;
b) de kilometerstand;
c) Type Kampeermiddel:
d) schades aan de binnen- en buitenzijde;
e) waarborgsom
8.3. Indien het Gehuurde niet volledig schoon is, dient degene die verantwoordelijk is voor het
vaststellen van de staat van het Gehuurde foto’s te maken van de nalatige schoonmaakstaat en deze
aan B2B Campers beschikbaar te stellen per mail via info@B2BCampers.nl.
8.6. De Huurder dient bij het ophalen van het Gehuurde gelijk eventuele schades en gebreken aan de
binnen- en buitenzijde zijde van het Gehuurde op te merken (huurder mag foto’s maken) zodat deze
genoteerd kunnen worden op de Huurovereenkomst. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid tot het
opgeven van schades en gebreken.
8.7. Indien de Eigenaar of B2B Campers na afloop van de Huurperiode schades aan de buitenzijde van
het Gehuurde aan de Huurder in rekening wil brengen, dan zal B2B Campers de staat in de
Huurovereenkomst dat is opgegeven door de Huurder als uitgangspunt nemen om te bepalen of de
schades gedurende de Huurperiode van de Huurder zijn ontstaan.

Artikel 9. Gedragsregels voor het gebruik van het Gehuurde
9.1. De Huurder garandeert dat hij dan wel de Bestuurder over een dergelijke lichamelijke en
geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om het Gehuurde veilig te kunnen besturen.
9.2. De Huurder is zelfverantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in het Gehuurde
vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, waaronder verdovende middelen,
met het Gehuurde te vervoeren.
9.3. Indien de Huurder niet de Bestuurder is, dan dient de Huurder de Bestuurder te wijzen op deze
huurvoorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de Bestuurder de huurvoorwaarden in acht neemt.
9.4. In het geval de Huurovereenkomst niet wordt nagekomen door de Huurder, is er sprake van
misbruik van het Gehuurde en is de Huurder aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende directe en
indirecte schade en daarnaast een onkostenvergoeding van € 250,-, waarvan € 150,- voor de
Eigenaar en € 100,- voor B2B Campers. Onder misbruik valt onder meer:
a) Huurder gaat naar andere landen dan is toegestaan op grond van de verzekeringspapieren en/of
de huisregels van de Eigenaar.
b) Huurder overtreedt de huisregels zoals deze vermeld staan in deze Huurvoorwaarden en op de
Website in de advertentie van het Gehuurde onder het kopje Huisregels.
c) Huurder verhuurt het Gehuurde onder aan derden (onderverhuur).
d) Huurder negeert waarschuwingslampjes van het Gehuurde. e) Huurder wijzigt het reisgezelschap
zonder de Eigenaar en B2B Campers daarover schriftelijk te informeren.
f) Huurder verduistert het Gehuurde.
g) Huurder verkoopt het Gehuurde.
h) Huurder gebruikt het Gehuurde roekeloos.
i) Huurder geeft het Gehuurde in gebruik aan anderen of laat het Gehuurde besturen door anderen
dan door B2B Campers goedgekeurde Bestuurders.
j) Huurder gebruikt het Gehuurde voor illegale doeleinden.
k) Huurder gebruikt het Gehuurde voor commerciële of mediadoeleinden zonder schriftelijke
toestemming van de Eigenaar en B2B Campers.
l) Alle andere gedragingen waaruit is vast te stellen dat de Huurder niet handelt als ‘goed huisvader’
met betrekking tot het Gehuurde.
9.5. Indien de Huurder oneigenlijke stoffen in respectievelijk de brandstoftank, gastank,
schoonwatertank, en/of vuilwatertank stopt – waaronder verkeerde brandstof in de brandstoftank of
brandstof in de schoonwatertank – dan zijn de volledige herstelkosten voor rekening van de Huurder.
9.6. Chauffeur: Huurder dient ten minste 23 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van
een geldig Nederlands of Internationaal rijbewijs. De camper mag alleen bestuurd worden door in
het contract genoemde bestuurder(s).
De huurcamper is voorzien van een uitgebreid pechhulp bedrijfslidmaatschap met hulp-
verleningsmodules als; wegenwachtservice en vervangend vervoer bij pech in binnen- en buitenland
(incl. eigen woonplaats). Dus u hoeft geen extra kosten te maken voor het afsluiten van een pech
hulp verzekering. Meer informatie op www.asr.nl.
Verificatie: Huurder dient akkoord te gaan met controle en verificatie. B2B Campers kan gebruik
maken van Autoverhuur Waarschuwing Systeem (Bovag) en behoudt het recht huurder zonder
opgave van redenen te weigeren.
9.7. Het Gehuurde mag enkel worden gebruikt voor het maximaal aantal personen dat bij het
Gehuurde op de website en/of bij de boekingsprocedure is vermeld.
9.8. De Huurder is aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en/of eventuele kosten in
verband met het gebruik van tolwegen gedurende de Huurperiode. Deze aansprakelijkheid blijft
bestaan nadat (een gedeelte van) de waarborgsom is teruggestort en verloopt een jaar na afloop van
de Huurperiode. Naheffingen voor verkeersovertredingen en/of kosten voor het gebruik van
tolwegen aan Huurder dienen door de Eigenaar te worden voorzien van bewijs dat deze kosten door
de Huurder tijdens de Huurperiode zijn veroorzaakt. De Eigenaar dient deze kosten te allen tijde voor
te schieten om eventuele verhogingen te voorkomen. Eventuele verhogingen ten gevolge van niet
tijdig betalen door de Eigenaar kunnen niet in rekening worden gebracht aan de Huurder of B2B
Campers.
9.9. De Huurder dient het Gehuurde te gebruiken en te controleren overeenkomstig de
gebruiksinstructies en het instructieboekje. De Bestuurder en de Huurder dienen bij het gebruik van
het Gehuurde alle instructies die door de Eigenaar of B2B Campers zijn verstrekt op te volgen. De
Bestuurder dient voorzichtig en veilig met het Gehuurde te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan
harder te rijden dan de wettelijk maximaal toegestane snelheid en de door de Eigenaar of B2B
Campers schriftelijk en/of in de advertentie gecommuniceerde maximale snelheid.
9.10. Het Gehuurde dient gebruikt te worden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving.
9.11. Het Gehuurde dient enkel door de Huurder te worden gebruikt voor kampeerdoeleinden. Het is
enkel toegestaan met het Gehuurde te staan op erkende campings of, indien het Gehuurde een
camper is, op erkende camperstandplaatsen. Als er schade of kosten ontstaan doordat het Gehuurde
niet op een camping of een andere gerechtigde camperstandplaats staat en die niet door een
Verzekeraar worden vergoed, zijn die voor rekening van de Huurder.
9.12. Indien het Gehuurde een technische storing heeft, is de Huurder verplicht B2B Campers daar-
van direct telefonisch op de hoogte te stellen.
9.13. Tolweg
Gaat u met de camper naar Noorwegen, dan is het volgende voor u van belang:
Op een aantal wegen in Noorwegen wordt tol geheven, betalen kan vaak alleen automatisch via uw
creditkaart. Door dit vooraf te regelen, voorkomt u extra kosten. Het is daarom belangrijk dat u zich
voor vertrek registreert bij “Visitors Payments”. Dat kan eenvoudig door hier te klikken. Let op, u
heeft hier wel een kenteken van de camper voor nodig. Is dat bij u nog niet bekend, dan kunt u zich
ook op een later moment registreren Er wordt o.a. tol geheven op de volgende wegen:
Tolring Oslo / Oslofjordtunnel / Rv551 Folgefonntunnel / Rv2 Klofta / Nybakk / FV110 Raufoss /
Gjovik / Tolring Kristiansand / Tolring Bergen / Tolring Stavanger / Tolring Tonsberg / E6
Trondheim–Stordal / E6 Gardemoen-Moelv / Rv5 Fjaerland-Sognda.
Als u zich niet vooraf heeft geregistreerd, komen de facturen na ongeveer 3 maanden bij ons binnen.
Waarop wij moeten uitzoeken wie in die periode de huurder van deze camper was. Vervolgens
moeten wij u dan nog een of meerdere facturen opsturen en betalen. Kortom veel administratieve
rompslomp, die bovendien extra kosten met zich meebrengt voor zowel u als voor ons. Wij willen u
daarom verzoeken u vooraf aan te melden voor “Visitors Payments”. Voor elke factuur die wij
moeten verwerken, zijn we helaas genoodzaakt om € 15,- administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 10. Welke landen mogen worden bezocht.

Alleen de landen welke op de groene kaart staan die door de Verzekeraar is verstrekt staan vermeld
mogen met het Gehuurde worden bezocht.

Artikel 11. Verlenging van de Huurperiode
11.1. De oorspronkelijke Huurperiode kan door de Huurder worden verlengd door met B2B Campers
een verlengingsperiode af te spreken. De verlenging is gerechtigd indien de Huurder de Huur heeft
voldaan aan B2B Campers.
11.2 Wanneer er een overschrijding van de huurperiode plaatsvindt zonder overleg met B2B
Campers is nadrukkelijk verboden. Hiervoor wordt de huurder minimaal € 250,-, per dag extra in
rekening gebracht.

Artikel 12. Terugbrengen van het Gehuurde
12.1. Het Gehuurde mag alleen worden teruggebracht door de Huurder en Bestuurders, waarbij de
Huurvoorwaarden te allen tijde van toepassing blijven op de Huurder. De Huurder dient het
Gehuurde op de afgesproken einddatum van de Huurperiode terug te brengen op de afgesproken
plaats en tijd, zoals vastgelegd in de Huurovereenkomst. Bij het niet of niet tijdig op de afgesproken
plaats terugbrengen van het Gehuurde, zal een tarief van 250% van de Huurprijs aan de Huurder in
rekening worden gebracht voor iedere nacht dat het Gehuurde te laat is teruggebracht. Hiervan
komt 200% van het tarief toe aan de Eigenaar en 50% aan B2B Campers.
12.2. Indien de Huurder het Gehuurde niet kan inleveren bij de Eigenaar of bij B2B Campers op de
afgesproken plaats en tijd, dient de Huurder de eindstaat van het Gehuurde te hebben vastgelegd
door middel van persoonlijk of mailcontact met B2B Campers, alvorens afstand te doen van het
Gehuurde. Bij het niet terugbrengen van het Gehuurde zullen eventuele repatriëringskosten aan de
Huurder in rekening worden gebracht indien er geen sprake is van Pech.
12.3. De Huurder dient het Gehuurde schoon van binnen en in dezelfde staat terug te brengen zoals
het Gehuurde is mee gegeven aan het begin van de huur periode.
12.4 De Eigenaar of B2B Campers is verantwoordelijk voor het correct vastleggen van de staat van
het Gehuurde tijdens de inname middels de Huurovereenkomst zoals beschreven in Artikel 8. Alleen
indien dit volgens Artikel 8 is gedaan, kan door de Eigenaar of B2B Campers aanspraak gemaakt
worden op eventuele kosten zoals vermeld in artikel 5.5.
12.5. Het is de Eigenaar of B2B Campers niet toegestaan te eisen dat de Huurder het Gehuurde
eerder terug moet brengen, tenzij: (i) de Huurder hiermee nadrukkelijk instemt en het Gehuurde op
een tijd en plaats wordt teruggebracht welke akkoord is met de Huurder, waarna een volledige
restitutie plaatsvindt van de niet genoten dagen aan huur en servicekosten aan de Huurder, welke bij
de Eigenaar in rekening wordt gebracht; of (ii) de Eigenaar kan aantonen dat de Huurder twee keer of
vaker het voertuig misbruikt als omschreven in artikel 9.4, waarbij de Huurder het Gehuurde per
direct dient terug te brengen en hierbij de instructies van de Eigenaar of B2B Campers strikt dient op
te volgen. Er zal in het laatste geval geen restitutie plaatsvinden aan de Huurder.
12.6. Indien de Huurder het Gehuurde eerder wenst terug te brengen, dient dit op een tijd en plaats
te gebeuren welke akkoord is met de Eigenaar of B2B Campers. Er zal geen restitutie van de Huurprijs
plaatsvinden tenzij de Eigenaar of B2B Campers hiermee instemt. Er zal geen restitutie van de
servicekosten aan de Huurder plaatsvinden.
12.7. Indien de Eigenaar of B2B Campers niet op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is om het
Gehuurde in te nemen, dient de Huurder de staat van het Gehuurde middels het overdrachts-
formulier vast te leggen zoals beschreven in Artikel 8 en wordt dit geacht waarheid te zijn.
12.8. Indien de Huurder door hem veroorzaakte schade(s) aan het Gehuurde doelbewust verzwijgt,
zullen de kosten van de expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen worden
verhaald op de Huurder.
12.9. Indien de Huurder het Gehuurde niet terugbrengt, ondersteunt B2B Campers de Eigenaar om
de politie in te schakelen en zal al het bewijsmateriaal worden overgedragen aan de politie. Alle
directe en indirecte kosten waaronder gederfde huurinkomsten zullen op de Huurder in rekening
worden gebracht.

Artikel 13. Schade en verzekering
13.1. De Eigenaar of B2B Campers is verplicht om gedurende de Huurperiode het Gehuurde
afdoende verzekerd te hebben. Op het overdrachtsformulier staat aangegeven hoe het Gehuurde
verzekerd is en welke pechhulp is inbegrepen. Indien dit niet correct is ingevuld, zijn alle mogelijke
hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Eigenaar.
13.2. Tijdens de Huurperiode kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan aan het
Gehuurde. Indien er sprake is van Pech en/of het Gehuurde betrokken is geweest bij een ongeval,
dan dient de Huurder direct contact op te nemen met B2B Campers middels het telefoonnummer
wat op het contractformulier staat. De Huurder dient de instructies van B2B Campers op te volgen.
Direct na een ongeluk, voordat de voertuigen die bij de aanrijding betrokken zij, zijn verplaatst, of
indien er sprake is van een eenzijdig ongeluk voordat het Gehuurde is verplaatst, dient de Huurder
foto’s te maken van de schade en van de locatie van het ongeluk. Daarnaast dient de Huurder direct
het schadeformulier in te vullen en een foto te versturen van het ingevulde en ondertekende
schadeformulier naar info@B2BCampers.nl.
13.3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een reparatie te laten uitvoeren zonder dat hiervoor
schriftelijke toestemming is gegeven door B2B Campers, de Alarmcentrale of door de Verzekeraar.
Indien B2B Campers toestemming geeft voor een reparatie en waarbij het in redelijkheid
noodzakelijk is om het gebruik van het Gehuurde zoals op de Website staat geadverteerd te kunnen
voortzetten, dient B2B Campers binnen 24 uur akkoord te geven of zelf met een gelijkwaardig
alternatief te komen.
Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende dealer of bij gebreke daarvan
bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen
te geschieden door ter zake vakkundige mensen. Noodzakelijke reparaties aan de camper die een
kostenbedrag van €.100,00 niet te boven gaan kunnen zonder toestemming van B2B Campers
geschieden. Wél dient u dan de nota mét btw-specificatie plus de kapotte onderdelen mee terug te
nemen. Anders wordt het schadebedrag niet uitbetaald. Noodzakelijke reparaties aan de camper
welke hoger zijn dan €. 100,00 mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van
B2B Campers. De gemaakte reparatiekosten door de Huurder, voor zover daarvoor door B2B
Campers toestemming is gegeven, zullen door B2B Campers worden vergoed na overlegging van
rekening met btw en na inlevering van eventuele vervangen delen, indien de Huurder aantoont dat
hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.
13.4. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese
schadeformulier te worden ingevuld door de Bestuurder en door alle betrokkenen te worden
ondertekend. Een uitzondering hierop is een eenzijdige aanrijding, hierbij dient alleen het Europese
schadeformulier ingevuld en door de Bestuurder en de Huurder ondertekend te worden.
13.5. Wanneer de Huurder zich niet houdt aan artikel 13.2 t/m 13.4 zijn alle daaruit vloeiende kosten
voor rekening van de Huurder.
13.6. Voor rekening van de Huurder blijft te allen tijde alle schade die volgens de
verzekeringsvoorwaarden van de Verzekeraar niet voor vergoeding in aanmerking komt, met
uitzondering van motorische schade, tenzij sprake is van opzet of grove roekeloosheid van de
Bestuurder.
13.7. Een onafhankelijke en gekwalificeerde schade-expert van CCE
(www.spitzverzekeringen.nl) kan de hoogte van de schade bepalen middels foto’s van de
schade welke door B2B Campers worden aangeleverd. De kosten van de schade-expert bedragen
€ 50,-. Het bedrag voor herstel van de schade dat is vastgesteld door de schade-expert is bindend
tussen de Huurder en B2B Campers.
13.8. Indien de Huurder niet akkoord gaat met de hoogte van de reparatiekosten en B2B Campers
zelf deze kosten heeft opgegeven, kan de Huurder dit laten verifiëren volgens artikel 13.7. Indien het
verschil tussen de hoogte van de schade zoals opgegeven door B2B Campers en zoals bepaald door
de onafhankelijke schade-expert minder dan € 50,- euro bedraagt, zijn de kosten van de schade-
export voor rekening van de Huurder. Indien de hoogte van de schade meer dan € 50,- goedkoper is,
zijn de kosten van de onafhankelijke schade- expert voor rekening van B2B Campers. De schade-
expert zal zich tot het uiterste inspannen om het schadebedrag binnen 5 werkdagen na aanvraag
door de Huurder vastgesteld te hebben.

Artikel 14. Annuleren van de Huurovereenkomst
14.1. De huurder dient per aangetekende brief/ e-mail te annuleren.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom;
– tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom;
– binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom.
– vanaf aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom.
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.
14.2 Bij annulering door de Verhuurder van een Definitieve Boeking zal de Huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. De Verhuurder wordt niet uitbetaald. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder, op grond waarvan Verhuurder aansprakelijk is voor directe schade van Huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een alternatieve camper, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Verhuurder. Deze overmacht moet door Verhuurder worden aangetoond. B2B Campers beslist of er sprake is van overmacht. Op deze annulering kunnen administratie- onderzoeks- en andere handlingkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Administratiekosten
15.1. B2B Campers kan administratiekosten ter hoogte van € 20,- in rekening brengen aan de
Huurder indien deze zich niet houdt aan de huurvoorwaarden waardoor B2B Campers extra
administratieve handeling dient uit te voeren: – Bij het niet tijdig voldoen van de restbetaling (artikel
5.3); – Bij het niet tijdig voldoen van de waarborgsom (artikel 6.1); – Bij het verwerken van
naheffingen (artikel 5.5); – Bij het verwerken van naheffingen nadat de waarborgsom is afgehandeld
(artikel 5.5 lid d).
15.2. B2B Campers kan administratiekosten ter hoogte van € 20,- in rekening brengen aan de
Eigenaar indien deze zich niet houdt aan de huurvoorwaarden waardoor B2B Campers extra
administratieve handeling dient uit te voeren: – Bij het onterecht verkorten van het reservering
(artikel 12.5).

Artikel 16. Eigendom en aansprakelijkheid
16.1. Het Gehuurde blijft altijd eigendom van de Eigenaar. Het is de Huurder niet toegestaan het
Gehuurde te belasten of te verkopen.
16.2. B2B Campers is niet aansprakelijk voor schade van Huurder, Bestuurder of diens reisgezelschap
als gevolg van uitvoering van deze Huurovereenkomst.

Artikel 17. Positie van B2B Campers
17.1. Het Gehuurde wordt verhuurd door de Eigenaar en niet door B2B Campers. B2B Campers is niet
de Eigenaar van het Gehuurde. B2B Campers is geen partij bij de Huurovereenkomst tussen de
Huurder en de Eigenaar.
17.2. B2B Campers spant zich in om de conditie van het Gehuurde te verifiëren middels het opvragen
van de meest recente APK-keuring en de meest recente onderhoudsbeurt. Desalniettemin kan B2B
Campers niet verantwoordelijk worden gehouden voor de actuele fysieke en motorische staat van
het Gehuurde.
17.3. Zowel de betaling van de Huurprijs en van de eventuele overige bedragen die de Huurder aan
de Eigenaar verschuldigd is als restituties die de Eigenaar aan de Huurder verschuldigd is, verlopen
via B2B Campers. B2B Campers voldoet de betaling aan de begunstigde uiterlijk binnen 5 werkdagen
nadat het geld van de verschuldigde is ontvangen. B2B Campers verzorgt geen vooruitbetalingen
en/of voorschotten van huurinkomsten, naheffingen, boetes, tol en/of andere bedragen.
17.4. B2B Campers kan op verzoek van de Huurder of van de Eigenaar bemiddelen bij een conflict
tussen de Huurder en de Eigenaar. B2B Campers tracht door bemiddeling tot een oplossing te komen
die voor de Huurder en de Eigenaar acceptabel is. Indien B2B Campers een reactie en/of aanvullende
informatie behoeft om de zaak verder in behandeling te kunnen nemen, kan B2B Campers aan
Huurder en/of Eigenaar een termijn stellen waarbinnen deze dient te zijn aangeleverd. Als de
Huurder en/of Eigenaar zich niet houdt aan de gestelde termijn, staat het B2B Campers toe een
bindend besluit te nemen op basis van de aanwezige feiten.
17.5. B2B Campers is niet aansprakelijk voor:
a. schade aan, verlies van of tenietgaan van het Gehuurde;
b. schade als gevolg van het annuleren van een Huurovereenkomst;
c. schade als gevolg van de staat van het Gehuurde;
d. schade als gevolg van niet-naleving van de Huurovereenkomst door Huurder en Eigenaar;
e. boetes die tijdens de Huurperiode door de Huurder met het Gehuurde gemaakt zijn; en
f. alle andere directe en indirecte schade die voortvloeien uit de uitvoering van de
Huurovereenkomst en deze huurvoorwaarden.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op deze voorwaarden en de Huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen die ontstaan als gevolg van de Huurovereenkomst of deze huurvoorwaarden
worden door de bevoegde rechter in Den Haag behandeld.

Huurder verklaart kennis genomen hebben van de voorgaande algemene voorwaarden.
Wij danken u alvast voor uw medewerking en akkoord te gaan met de inhoud ervan.

Plaats : Nijkerk

Datum :
Naam huurder :
Handtekening huurder :                              Handtekening verhuurder:
Como Campers

———————————————- ——————————————-